www.micellf.com is de website van MiCellF B.V., gevestigd te Sneek en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

MiCellF B.V.

Kleinzand 151

8601 BG Sneek

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MiCellF B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Betaalgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MiCellF B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te zoeken met de klant om hem of haar te informeren over de bestelling en levering hiervan
 • Voor administratieve doeleinden, zoals levering, facturatie en klantenservice 
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief, indien daar toestemming voor gegeven is 

Indien jij je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jouw verstrekte gegevens om je op basis van jouw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Jij kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij jij uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij jou informeren in deze verklaring.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MiCellF B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MiCellF B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MiCellF B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Op grond van huidige wetgeving bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal zeven jaren na de laatste bestelling. Dit volgens de huidige wetgeving voor de bewaartermijn van de administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MiCellF B.V. deelt nooit gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of als dit wettelijk verplicht is. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren. Gegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MiCellF B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om de gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers: Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website www.micellf.com. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Accountant/boekhouder: De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
 • Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
 • Overheidsinstanties: Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MiCellF B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website www.micellf.com wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. MiCellF B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld de sociale mediabedrijven, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, Google Analytics. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MiCellF B.V. en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@micellf.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij jou vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

MiCellF B.V. wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Het recht van beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Als betrokkene heb jij de volgende rechten: Conform art. 15 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb jij het recht om informatie op te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heb jij het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heb jij het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
– een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van algemeen belang, of

– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen
is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover

– jij de juistheid van de gegevens ontkent;
– de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heb jij het recht om jouw persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun jij contact opnemen met de toezichthoudende instantie van jouw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons kantoor (Sneek).

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MiCellF B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@micellf.com.

 

Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring opgesteld op 12-12-2021. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij dit kenbaar maken op deze pagina. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.